Україна: глобальний контекст
Україна: глобальний контекст

Україна в світовому контексті - суспільно-політична радіопрограма, орієнтована на іноземну англомовну аудиторію. Програма має на меті показати Україну в світовому контексті, розповісти про воєнно-політичні реалії, виклики та проблеми, які війна створила для українців і громадян інших країн, аналіз подій і проблем у глобальному контексті. Програма подає підтверджену інформацію та різні точки зору через коментарі та дискусії з експертами, політичними фігурами, громадськими діячами, іноземцями, що перебувають в Україні, а також військовими ЗСУ, волонтерами і представниками різних професій.

Передачі з архіву

This edition of Ukraine Global is about the importance of maintaining the image of a strong political leader of a country at war, and how Ukraine has been shaping its image abroad. Every politician suits a particular time and epoch. And their actions and image are necessary and helpful for the country he leads at that time. In 1960 John Fitzgerald Kennedy helped shape the image of America. Winston Churchill was the face of Britain in the times of the Second World War. Ukrainian President Volodymyr Zelensky, and Foreign Minister Dmytro Kuleba have been working on keeping up a good image of Ukraine abroad. These are just some examples, because we also need to talk about simple people who help build the country, not just public figures. Considering all this, we can agree that the image of the country’s leaders plays an important role in framing the image of the country they head. Over the last year, Ukraine transformed into a potentially successful and influential European state from a corrupt country with a weak political class. In some way, the war helped unite the population around one enemy. We are just at the beginning of the Ukrainian success story. And we hope that inner conflicts inside the country will not stop us from promoting a good image of Ukraine abroad.

Цей випуск програми про важливість підтримки іміджу сильного політичного лідера країни, яка перебуває у стані війни, і про те, як Україна формує свій імідж за кордоном. Кожен політик відповідає певному часу та епосі. І їхні дії та імідж потрібні та корисні країні, яку він очолює на той час. У 1960 році Джон Фіцджеральд Кеннеді допоміг сформувати імідж Америки. Вінстон Черчилль був обличчям Британії часів Другої світової війни. Президент України Володимир Зеленський та Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба працюють над збереженням іміджу України за кордоном. Це лише деякі приклади, тому що треба говорити і про простих людей, які допомагають розбудовувати країну, а не лише про публічних діячів. Зважаючи на все це, можна погодитися, що імідж лідерів країни відіграє важливу роль у формуванні іміджу країни, яку вони очолюють. За останній рік Україна з корумпованої країни зі слабким політичним класом перетворилася на потенційно успішну та впливову європейську державу. Певним чином війна сприяла об’єднанню населення навколо одного ворога. Ми лише на початку історії українського успіху. І ми сподіваємося, що внутрішні конфлікти всередині країни не завадять нам просувати хороший імідж України за кордоном.

This edition of Ukraine Global is about Ukraine's most loyal ally – Poland and the importance of the NATO Summit in Vilnius for Ukraine. Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy made an international voyage to Europe. One of the countries he visited was Poland. RUI's Viktoria Kriukova talked with Anton Shekhovtsov, a Ukrainian political scientist, academic, and writer. He believes that a lot depends on the July NATO summit in Vilnius. That is where diplomacy can help to get more weapons for our soldiers. How awful it may sound, but war times became a period when you would know who your real enemy and friend were. We know who our enemy is, and now Ukrainians know that Poland is definitely Ukraine's biggest friend and ally. Despite many historical disagreements – we found a common language and united before the enemy's eyes. Now everyone is waiting for Ukraine's counteroffensive, and we keep our fingers crossed for Ukrainian soldiers to show good results on the battlefield and Ukrainian diplomats behind closed doors of the summit in Vilnius.

Цей випуск програми про найвірнішого союзника України – Польщу та важливість саміту НАТО у Вільнюсі для України. Президент України Володимир Зеленський здійснив міжнародний вояж до Європи. Однією з країн, які він відвідав, була Польща. Журналістка Українського радіо, Вікторія Крюкова поспілкувалася з українським політологом, науковцем і письменником Антоном Шеховцовим. Він вважає, що багато залежить від липневого саміту НАТО у Вільнюсі. Ось тут дипломатія може допомогти отримати більше зброї для наших солдатів. Як це страшно не звучить, але воєнні часи стали часом, коли ти дізнаєшся, хто твій справжній ворог і друг. Ми знаємо, хто наш ворог, і тепер українці знають, що Польща, безперечно, є найбільшим другом і союзником України. Попри багато історичних розбіжностей – ми знайшли спільну мову та об’єдналися на очах у ворога. Зараз усі чекають контрнаступу України, і ми тримаємо кулаки, щоб українські воїни показали хороші результати на полі бою та українські дипломати за закритими дверима саміту у Вільнюсі.

An international Tribunal for all those responsible for war crimes against Ukraine.

This edition of Ukraine Global is about the possibility of creating an international Tribunal for all those responsible for war crimes against Ukraine, especially Russian political leadership. What are the chances of its creation, and how must we avoid repeating historical mistakes? Ilya Kusa, an expert at the Ukrainian Institute for the future, believes that the creation of a special Tribunal for investigating Russian war crimes theoretically is possible. Still, for now, it is impossible to create it under the jurisdiction of the UN. The most important for Ukraine now is to ratify the Rome charter. Arie Mora from the Ukrainian Legal Advisory Group says that creating a special international Tribunal for Russian war crimes depends on a necessary base of authority and legitimacy. The only possible way to create this court is through a United Nations majority, which is unlikely. International Tribunal, which will bring Justice to all the political leaders of the Russian war against Ukraine, is a special dream of every Ukrainian. Everything depends on how the structure of the court would look like, what the proposal would be and how many countries will support it. Then such Tribunal can be created. For now, Ukraine can collect the proof of Russian war crimes, ratify the Rome statute and work with international partners to create a coalition for such a Tribunal. Ukrainians believe that Justice will happen one day.

 Міжнародний трибунал для всіх винних у військових злочинах проти України.

У цьому випуску програми йдеться про можливість створення міжнародного трибуналу для всіх відповідальних за військові злочини проти України, особливо для російського політичного керівництва. Які шанси на його створення і як уникнути повторення історичних помилок? Експерт Українського інституту майбутнього Ілля Куса вважає теоретично можливим створення спеціального Трибуналу для розслідування російських військових злочинів. Проте поки створити його під юрисдикцією ООН неможливо. Для України зараз найважливіше ратифікувати Римський статут. Аріє Мора з Ukrainian Legal Advisory Group каже, що створення спеціального міжнародного трибуналу для російських військових злочинів залежить від необхідної бази зібраних матеріалів та дотримання законодавчих норм при його створенні. Єдиний можливий спосіб створити цей суд – більшість в ООН, що малоймовірно. Особливою мрією кожного українця є Міжнародний трибунал, який по- справедливості на законному рівні покарає усіх політичних лідерів російської війни проти України. Все залежить від того, як виглядатиме структура суду, якою буде пропозиція і скільки країн її підтримають. Тоді такий трибунал може бути створений. Наразі Україна може зібрати докази російських військових злочинів, ратифікувати Римський статут і співпрацювати з міжнародними партнерами для створення коаліції для такого Трибуналу. Українці вірять, що справедливість колись наздожене злочинців.

This edition of Ukraine: Global is about education in Ukraine in wartime and how students and teachers adapt to the new conditions in which they have to study. The entire system of education in Ukraine changed after Russia unleashed the full- scale war on February 24. Seriously affected by the COVID-19 pandemic with all the restrictions it caused, Ukrainian schools, colleges and universities were hit by the devastating blow of the Russian invasion. Students and teachers alike, both those who stayed in the country and those who fled abroad, had to somehow adapt to the new conditions. Polina, Kira, Kristina, Misha, and Demyan have different stories, but they all have one desire – to live in a peaceful country. It's really hard to live, let alone study, in the conditions of war. Still, Ukrainian schools and universities have found ways to continue education. Of course, not without problems, but they still do it. For students, it's hard, first of all, psychologically, to study when the air raid alert sounds. They realize they are in danger. It’s hard for teachers to give online lessons when power supply and internet access are unstable and even unpredictable. And it’s difficult for principals to find the right way to balance online and offline education. Ukrainian students and teachers don't know how much longer this war will last, but they know that life will go on and that they must carry on.

Цей випуск програми про освіту в Україні під час війни та про те, як студенти та викладачі адаптуються до нових умов, у яких їм доводиться навчатися. Вся система освіти в Україні змінилася після того, як 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну. Серйозно постраждалі від пандемії COVID-19 з усіма обмеженнями, які вона спричинила, українські школи, коледжі та університети зазнали нищівного удару після російського вторгнення. Студентам і викладачам, як тим, хто залишився в країні, так і тим, хто поїхав за кордон, довелося адаптуватися до нових умов. У Поліни, Кіри, Христини, Міші та Дем’яна різні історії, але бажання у всіх одне – жити в мирній країні. В умовах війни справді важко жити, не кажучи вже про навчання. І все ж українські школи та університети знайшли шляхи для продовження навчання. Звичайно, не без проблем, але вони все одно це роблять. Студентам важко, перш за все, психологічно вчитися, коли лунає сигнал тривоги. Вони усвідомлюють, що їм загрожує небезпека. Вчителям важко проводити онлайн-уроки, коли електропостачання та доступ до Інтернету нестабільні та навіть непередбачувані. І директорам шкіл важко знайти правильний спосіб збалансувати онлайн-і офлайн-навчання. Українські студенти та вчителі не знають, скільки ще триватиме ця війна, але вони знають, що життя триватиме і що треба продовжувати.

This edition of Ukraine: Global is about the situation regarding electricity outages in numerous Ukrainian cities due to the latest Russian missile attacks. How do Ukrainians deal with the hardships of electricity shortages, and what are the possible solutions to help resolve the situation? On Oct. 31, Russia launched a massive attack on Ukraine's energy system during Monday rush hour for the third time in the past month. Russia's aim – which its leadership publicly admits – is to hinder civilians' access to electricity and heat, potentially inflicting a humanitarian catastrophe in Ukraine. Iryna, Olga and Hanna shared their stories with RUI. Hennadiy Ryabtsev, a member of the Expert Council at the State Energy Efficiency Agency is sure that it's easy for Ukrainians to help energy workers - you must listen to their advice. It means the rational use of electrical appliances. Especially in the morning and evening, during the peak hours of consumption.

Цей випуск програми про ситуацію з відключенням електроенергії в багатьох містах України через останні ракетні обстріли Росії. Як українці справляються з негараздами нестачі електроенергії та якими є шляхи вирішення ситуації? 31 жовтня Росія втретє за останній місяць здійснила масовану атаку на енергосистему України в годину пік понеділка. Метою Росії, яку публічно визнає її керівництво, є перешкоджати доступу мирного населення до електроенергії та тепла, що потенційно може спричинити гуманітарну катастрофу в Україні. Своїми історіями з RUI поділилися Ірина, Ольга та Ганна. Член Експертної ради при Держенергоефективності, Геннадій Рябцев впевнений, що українцям легко допомогти енергетикам – треба прислухатися до їхніх порад. Мається на увазі раціональне використання електроприладів. Особливо вранці та ввечері, в години пік споживання.

This edition of Ukraine: Global is about a new package of financial, military, and diplomatic assistance to Ukraine from its Western partners, the Rammstein-5 meeting, and the latest success of the Ukrainian Armed Forces in the Kharkiv region. Does this success owe to the recent deployment of US weapons to Ukraine? Is diplomacy helping Ukraine to speed up the battlefield success? The post-Cold War world order was totally destroyed by the Russian invasion of Ukraine in February, 2022. Diplomacy has always played a key role in building international relations between countries, but this time, it didn't help to stop the war unleashed by Russia. The previous week was very reach in diplomatic visits to Ukraine, which demonstrated its Western allies’ united desire to help it win the war. The deployment of Western weapons has already switched the balance in Ukraine’s favor. So, what is behind the visits by the Western high-ranking officials to our country? Hennadiy Maksak, the Foreign Policy Council "Ukrainian Prism" Executive Director, explains how the last financial and military package from the US could help to speed up Ukraine's victory?

Шостий випуск програми Україна: Глобальний контекст про новий пакет фінансової, військової та дипломатичної допомоги Україні від західних партнерів, зустріч Rammstein-5 та останні успіхи ЗСУ на Харківщині. Чи відбувся цей прорив на Харківському фронті завдяки постачанню американської зброї до України? Чи допомагає дипломатія пришвидшити успіхи на фронті? Світовий порядок утворений після закінчення холодної війни був повністю зруйнований російським вторгненням в Україну в лютому 2022 року. Дипломатія завжди відігравала ключову роль у розбудові міжнародних відносин між країнами, але цього разу вона не допомогла зупинити війну, розв’язану Росією. Попередній тиждень був дуже насиченим дипломатичними візитами до України, які продемонстрували єдине бажання українських західних союзників допомогти країні виграти війну. Використання західної зброї вже змінило баланс сил на користь України. Отже, що стоїть за візитами західних високопосадовців до нашої країни? Виконавчий директор зовнішньополітичного центру «Українська призма» Геннадій Максак пояснює, як останній фінансово-військовий пакет від США може допомогти прискорити перемогу України?